TÁC HẠI CỦA VIỆC XUẤT TINH NGOÀI – KHÔNG THỂ NGÓ LƠ