CÓ NÊN CHO BÉ SƠ SINH ĐEO KHẨU TRANG TRONG DỊCH COVID-19 KHÔNG?